Skip to content

Funkcja czynnika VIII-Mimetic Humanizowane bispecyficzne przeciwciało w hemofilii A. ad

2 lata ago

532 words

Indukcja tolerancji immunologicznej udaje się u około 70% pacjentów, 16 jednak jest intensywna, wymaga częstego i długotrwałego podawania koncentratu czynnika, 17-19, a wielu pacjentów z wysokim mianem czynnika VIII czynnika nie kwalifikuje się do tego leczenia. [19] Bardziej skuteczne i mniej uciążliwe leczenie jest konieczne u pacjentów z hemofilią A. Emicizumab (ACE910), opracowany, aby pomóc w zaspokojeniu tej potrzeby, jest humanizowanym bispecyficznym przeciwciałem, które wiąże się i aktywuje czynnik IX (czynnik IXa) i czynnik X, działając w ten sposób jako czynnik VIII-mimetyk (patrz Rys. S1 w Dodatku Aneks, dostępny w pełnym tekście niniejszego artykułu) .20,21 Ze względu na swoją unikalną strukturę nie oczekuje się, że emiakumab wywoła lub będzie hamowany przez inhibitory czynnika VIII . Charakteryzuje się dobrą podskórną biodostępnością u naczelnych nie będących ludźmi oraz długim okresem półtrwania (4 do 5 tygodni) u zdrowych ochotników.22,23 Wykazano, że emicykumab wykazuje hemostatyczną aktywność in vivo w nieludzkim modelu naczelnych nabytej hemofilii A22,24; wykazano również, że ma ograniczone działanie niepożądane u zdrowych ochotników po pojedynczym podskórnym podaniu mg lub mniej na kilogram masy ciała.
W tym badaniu ocenialiśmy bezpieczeństwo, farmakokinetykę i farmakodynamikę cotygodniowego podskórnego podawania emicykumabu u pacjentów z ciężką hemofilią A z lub bez inhibitorów czynnika VIII. Przeprowadziliśmy również analizę eksploracyjną, aby ustalić, czy emikizumab może zapobiegać krwawieniom i utrzymać dopuszczalną aktywność hemostatyczną
Metody
Przestudiuj badanie
Było to 12-tygodniowe, otwarte, nierandomizowane badanie interindywidualnej eskalacji dawki obejmujące japońskich pacjentów z ciężką hemofilią A w sześciu centrach leczenia hemofilii w Japonii. Badanie przeprowadzono od maja 2013 r. Do sierpnia 2014 r. Zgodnie z Międzynarodową Konferencją na temat Wytycznych w sprawie Harmonizacji dla Dobrej Praktyki Klinicznej; został zatwierdzony przez instytucyjną komisję odwoławczą w każdym centrum uczestniczącym i został zarejestrowany przed rozpoczęciem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę przed rejestracją. Protokół, opracowany przez sponsora, Chugai Pharmaceutical, jest dostępny pod adresem.
Pierwszy autor, wraz z trzema autorami zatrudnionymi przez sponsora, zaprojektował badanie. Dwóch autorów zatrudnionych przez sponsora przeanalizowało dane i ręczy za dokładność i kompletność danych oraz za zgodność badania z protokołem. Sponsor miał prawo do przeglądu rękopisu, a wszyscy autorzy mieli dostęp do danych i podjęli decyzję o przesłaniu rękopisu do publikacji. Pierwszy autor i jeden autor zatrudniony przez sponsora przygotował pierwszy projekt pisemnej pomocy udzielonej przez pracownika sponsora; pomoc z kolejnymi projektami została zapewniona przez ProScribe, część Envision Pharma Group, na podstawie umowy z Chugai Pharmaceutical.
Badanie pacjentów i projektowanie badań
Do włączenia się do badania kwalifikowali się pacjenci w Japonii (w wieku od 12 do 59 lat), którzy mieli ciężką hemofilię A, z lub bez inhibitorów czynnika VIII. Przed włączeniem do badania pacjenci bez inhibitora czynnika VIII otrzymywali regularną profilaktykę za pomocą czynnika VIII; pacjenci z inhibitorami czynnika VIII otrzymywali terapię epizodyczną lub regularną profilaktykę za pomocą czynnika omijającego i mieli łącznie sześć lub więcej epizodów krwawienia w ciągu ostatnich 6 miesięcy
[więcej w: terapia za pomocą pochyłego łóżka, korony cyrkonowe, rezonans kręgosłupa cena ]

0 thoughts on “Funkcja czynnika VIII-Mimetic Humanizowane bispecyficzne przeciwciało w hemofilii A. ad”

Powiązane tematy z artykułem: korony cyrkonowe rezonans kręgosłupa cena terapia za pomocą pochyłego łóżka