Skip to content

Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej ad 7

3 lata ago

536 words

Ponadto, pacjenci z badania nie mieli infekcji ogólnoustrojowych, żadnych odmy opłucnowych ani radiograficznie widocznych dysfunkcji lub zatorów urządzeń. Doświadczenie związane z pobraniem urządzenia zostało ograniczone do jednego pacjenta. Powikłania, które doprowadziły do śmierci lub wymagały inwazyjnej rewizji, zakończenia terapii lub hospitalizacji lub przedłużenia hospitalizacji wystąpiły u 4,0% pacjentów; to odkrycie jest zgodne z ostatnimi doniesieniami o układach przezżylnych15 i było znacznie niższe niż w grupie kontrolnej. Jednakże uszkodzenie serca wystąpiło u 1,6% badanych pacjentów, co jest częstością wyższą niż wśród pacjentów kontrolnych (1,1%), chociaż różnica ta nie była znacząca. Nie jest jasne, czy uszkodzenie spowodowane przez cewnikowanie jest spowodowane cewnikiem wprowadzającym, konstrukcją urządzenia, anatomią serca lub cechami demograficznymi pacjentów. Należy zauważyć, że pacjenci z urazem serca byli w podeszłym wieku, częściej kobiety i częściej cierpią na przewlekłą chorobę płuc lub przewlekłą obturacyjną chorobę płuc niż u pacjentów bez urazów i że są to również zgłaszane czynniki ryzyka związane z powikłaniami prowadzi.16-18
Stymulacja przechwytywania była niska w momencie wszczepienia i pozostała stabilna podczas obserwacji, przy 91% pacjentów o mocy stymulacji mniejszej niż 1,5 V przy szerokości impulsu 0,24 ms. Prognozy oparte na warunkach stosowania u pacjentów, których obserwowano przez 6 miesięcy sugerują szacunkową żywotność baterii na 12,5 roku, z czego 94% trwa dłużej niż 10 lat, co jest podobne do długowieczności baterii systemów do stymulacji przezżylnej.19,20
Ostatnio odnotowano tymczasową analizę innego zaprojektowanego przezcewnikowego stymulatora (Nanostim, St. Jude Medical). 13 Pomiędzy próbami implantacji u 526 pacjentów, 95,8% zakończyło się sukcesem. W pierwotnej kohorcie 300 pacjentów 90% miało odpowiednią funkcję stymulatora po 6 miesiącach. Poważne działania niepożądane związane z urządzeniem wystąpiły u 6,7% pacjentów i obejmowały usunięcie i pobranie urządzenia w 1,7%, perforację serca w 1,3% oraz podwyższony próg wychwytu stymulacji, wymagający przezskórnego pobrania i wymiany urządzenia w 1,3%. Bezpośrednie porównanie z naszym badaniem powinno być wykonywane ostrożnie, ze względu na różnice pomiędzy dwoma badaniami w zakresie projektowania urządzeń i projektowania badań, a także z powodu szerszego profilu demograficznego i geograficznego naszej populacji pacjentów.
Głównym ograniczeniem naszego badania jest brak porównania z randomizowaną grupą kontrolną. Zamiast tego porównaliśmy wyniki uzyskane u naszych pacjentów z oddzielnie określonymi kryteriami skuteczności dla bezpieczeństwa i skuteczności, a w analizie post hoc porównaliśmy je z wynikami w grupie pacjentów kontrolnych. Dodatkowe ograniczenia polegały na tym, że dane uzupełniające były ograniczone do 6 miesięcy, a doświadczenie w implantacji było ograniczone do 94 lekarzy wykonujących wszczepienia.
Podsumowując, stymulator Micra, bezołowiowy stymulator prawej komory, został skutecznie wszczepiony u 99,2% z 725 pacjentów, u których próbowano dokonać implantacji. Urządzenie spełniało określone kryteria progu wychwytu stymulacji u 98,3% pacjentów, których obserwowano przez 6 miesięcy. Chociaż wystąpiło 28 poważnych powikłań u 25 pacjentów, spełnione zostały również wcześniej określone kryteria bezpieczeństwa, a 96,0% pacjentów nie miało poważnych powikłań po 6 miesiącach.
[patrz też: terapia za pomocą pochyłego łóżka, klinika ortodontyczna warszawa, Psychoterapia terapia za pomocą pochyłego łóżka Warszawa ]

0 thoughts on “Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej ad 7”

Powiązane tematy z artykułem: gorset allegro klinika ortodontyczna warszawa terapia za pomocą pochyłego łóżka