Skip to content

Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej ad 6

3 lata ago

501 words

Wystąpiły istotne różnice między pacjentami z badania a pacjentami z grupy kontrolnej w odniesieniu do cech wyjściowych (Tabela S6 w dodatkowym dodatku): pacjenci z badania byli starsi i mieli więcej współistniejących stanów niż pacjenci z grupy kontrolnej. Pacjenci z grupy kontrolnej w podgrupie o dopasowanej skłonności byli podobni do pacjentów z badaniem pod względem cech wyjściowych (tabela S7 w dodatkowym dodatku). Przez 6 miesięcy obserwacji pacjenci mieli mniej poważnych powikłań niż pacjenci w historycznej kohorcie kontrolnej (4,0% w porównaniu z 7,4%, współczynnik ryzyka, 0,49, 95% CI, 0,33 do 0,75, P = 0,001) ( Rys. Podobny wynik uzyskano w analizie z uwzględnieniem różnic w populacjach pacjentów, w których zastosowano podgrupę kontrolną dopasowaną do pod względem skłonności (współczynnik ryzyka, 0,46, 95% CI, 0,28 do 0,74). Pacjenci w naszym badaniu, w porównaniu z pacjentami w kohorcie kontrolnej, mieli znacznie mniej hospitalizacji (2,3% w porównaniu do 3,9%) i mniej rewizji systemu (0,4% w porównaniu do 3,5%) z powodu powikłań (Tabela S8 w Dodatku uzupełniającym) . Wskaźniki głównych powikłań po 6 miesiącach wśród badanych pacjentów oraz w kohorcie kontrolnej, zgodnie z kategorią poważnych komplikacji, pokazano na Rysunku S5 i Tabeli S9 w Dodatku Uzupełniającym. Wskaźniki zdarzeń związanych z fiksacją (zatrzymanie urządzenia lub ołowiu) były znacząco wyższe w kohorcie kontrolnej niż w kohorcie badania. Częstotliwość zdarzeń w miejscu dostępu, częstość stymulacji i zdarzenia związane z uszkodzeniem serca nie różniły się istotnie między kohortami.
Dyskusja
W tym badaniu system stymulacji przezcewnikowej Micra zbadano w kohorcie 725 pacjentów. Urządzenie zostało pomyślnie wszczepione 719 pacjentom (99,2%). Podczas 6-miesięcznej obserwacji skuteczność i bezpieczeństwo urządzenia oceniano na podstawie celów wydajności, które były oparte na danych od odbiorców konwencjonalnych rozruszników krążenia. Skuteczność i bezpieczeństwo pacjentów z naszego badania spełniły oba cele związane z wydajnością, w tym brak poważnych powikłań związanych z systemem lub procedurą u 96,0% pacjentów (95% CI, 93,9 do 97,3), w porównaniu z celem 83%, a odpowiedni próg wychwytu stymulacji u 98,3% pacjentów (95% CI, 96,1 do 99,5), w porównaniu z celem skuteczności 80%.
Dane dotyczące bezpieczeństwa stymulacji przezcewnikowej są wstępne i zostały ograniczone do kilku raportów z badań nierandomizowanych. 82,13 Obecnie technologia zapewnia jednokomorową stymulację komorową, która służy tylko podgrupie pacjentów wymagających stymulatorów serca.1,14 Dostarczenie implantu wymaga innego podejścia niż w przypadku przewodów dożylnych, z znacznie większymi narzędziami dostępu do żył i długowiecznością urządzenia, chociaż szacuje się, że jest podobne do tego w generatorach podskórnych, nie jest znane.
W celu dokładniejszego scharakteryzowania bezpieczeństwa urządzenia, przeprowadziliśmy post hoc porównanie danych dotyczących powikłań u badanych pacjentów z informacją o powikłaniach w grupie pacjentów z historyczną kontrolą. Zaobserwowaliśmy istotnie mniej hospitalizacji i zmian systemowych wśród badanych pacjentów, częściowo w wyniku faktu, że przezcewnikowy stymulator nie ma kieszeni stymulatora lub przewodów
[przypisy: allegro akwaria, rezonans kręgosłupa cena, badania okresowe jak wyglądają ]

0 thoughts on “Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej ad 6”

Powiązane tematy z artykułem: allegro akwaria badania okresowe jak wyglądają rezonans kręgosłupa cena