Skip to content

Wpływ wariantów 17q21 i ekspozycji na palenie we wczesnej fazie astmy

3 lata ago

155 words

Badanie stowarzyszenia genomowego wykazało związek między wariantami chromosomu 17q21 i zwiększonym ryzykiem astmy. Aby wyjaśnić związek między tym locus a chorobą, zbadaliśmy duży, oparty na rodzinie zestaw danych, który zawierał obszerne dane fenotypowe i środowiskowe z Epidemiologicznego Badania Genetyki i Środowiska Astmy. Metody
Zbadaliśmy 36 polimorfizmów pojedynczego nukleotydu (SNP) w regionie 17q21 u 1511 pacjentów z 372 rodzin w związku z astmą. Przetestowaliśmy również pod kątem heterogeniczności genetycznej w zależności od wieku wystąpienia ataku astmy i narażenia na środowiskowy dym tytoniowy we wczesnym okresie życia.
Wyniki
Jedenaście SNP było znacząco związanych z astmą (P <0,01), z czego trzy (rs8069176, rs2305480 i rs4795400) były silnie związane (P <0,001). Analiza regresji uporządkowanych podzbiorów skłoniła nas do wybrania wystąpienia w wieku 4 lat lub młodszego w celu zaklasyfikowania pacjentów do astmy o wczesnym początku. Związek z astmą o wczesnym początku był bardzo znaczący (p <10-5 dla czterech SNP), natomiast nie stwierdzono związku z astmą o późnym początku. W odniesieniu do narażenia na środowiskowy dym tytoniowy we wczesnym okresie życia zaobserwowaliśmy znaczący związek z astmą o wczesnym początku tylko u osób narażonych (P <5 × 10-5 dla sześciu SNP). W najlepiej dopasowanym modelu recesywnym, status homozygotyczny (GG) w najbardziej silnie związanym SNP (rs8069176) powodował wzrost ryzyka o czynnik 2,9 w porównaniu z innymi genotypami (AG i AA) w grupie narażonej na środowiskowy tytoń dym (P = 2,8 x 10-6; P = 0,006 dla testu na heterogenność efektu SNP na astmę o wczesnym początku między grupami z ekspozycją na tytoń i bez takiej ekspozycji).
Wnioski
Badanie to pokazuje, że zwiększone ryzyko astmy nadane przez genetyczne warianty 17q21 jest ograniczone do astmy o wczesnym początku i że ryzyko to jest dodatkowo zwiększone przez ekspozycję na dym tytoniowy pochodzący z wczesnego okresu życia. Odkrycia te zapewniają lepsze zrozumienie funkcjonalnej roli wariantów 17q21 w patofizjologii astmy.
Wprowadzenie
Pojawia się konsensus, że astma nie jest pojedynczą chorobą, ale raczej zbiorem odrębnych podmiotów o zmiennej ekspresji w całym okresie życia. Chociaż różne fenotypy astmy zostały zidentyfikowane przy zastosowaniu kryteriów klinicznych, niewiele wiadomo na temat ich przyczyny. Identyfikacja ich determinantów jest ważnym krokiem w kierunku zrozumienia fizjopatologii astmy. Jednym z najprostszych kryteriów, które można zastosować do różnicowania fenotypów astmy, jest wiek, w którym wystąpił. Badania podłużne wykazały, że cechy fenotypowe korelują z wiekiem wystąpienia astmy u dzieci i dorosłych2-5 oraz że fenotypy związane z astmą zmieniają się w czasie.
Badanie asocjacyjne astmy u dzieci zidentyfikowało warianty genetyczne, zwane polimorfizmami pojedynczego nukleotydu (SNP), na chromosomie 17q21, które są związane z ryzykiem choroby i które regulują ekspresję co najmniej jednego pobliskiego genu, ORMDL3.6. zostało powtórzone w kilku badaniach przeprowadzonych głównie wśród dzieci, 7-10 lat, ale nie wiadomo, czy te warianty wpływają na występowanie astmy w sposób specyficzny dla wieku
[patrz też: prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu, okulary do czytania i komputera, indeks barthel ]

0 thoughts on “Wpływ wariantów 17q21 i ekspozycji na palenie we wczesnej fazie astmy”

Powiązane tematy z artykułem: indeks barthel okulary do czytania i komputera prywatne ośrodki leczenia alkoholizmu