Skip to content

Korzyści i ryzyko terapii antyretrowirusowej w prenatalnym zapobieganiu HIV ad 8

2 lata ago

301 words

Jednak oba schematy ART wiązały się z wyższym odsetkiem zdarzeń niepożądanych niż sama zydowudyna. Zmiany w badaniach laboratoryjnych na poziomie 2 lub wyższym były częstsze w przypadku SZTUKI na bazie zydowudyny (okres i 2) oraz ART na bazie tenofowiru (okres 2) niż w przypadku samej zydowudyny. Jednak nie zaobserwowano znaczącej różnicy między dwoma schematami ART. W szczególności nie wystąpił wzrost toksycznego działania hematologicznego w przypadku ART zydowudyną lub działania toksycznego na nerki w przypadku ART opartej na tenowowrenie i nie odnotowano zgonów matek. Szybkość przerwania badań z powodu efektów toksycznych była niska.
Wyższe wskaźniki niepożądanych ciąż były obserwowane w przypadku ART opartego na zydowudynie (okres i 2) i ART na bazie tenofowiru (okres 2) niż w przypadku samej zydowudyny, ale nie zaobserwowano znaczącej różnicy między dwoma schematami ART. Nasze wyniki są zgodne z wynikami badań obserwacyjnych w Afryce, które kontrolowały liczbę CD4 i wykazały wyższe wskaźniki przedwczesnego porodu oraz niską masę urodzeniową u kobiet rozpoczynających ART (głównie opartych na newirapinie) w czasie ciąży niż u osób rozpoczynających zydowudynę z pojedynczą dawką newirapiny. 5,6 W ograniczonych zasobach poród przedwczesny i niska masa urodzeniowa mogą być związane ze zwiększoną zachorowalnością i zwiększoną śmiertelnością noworodków lub późniejszą po urodzeniu.
Pocieszające, że tempo przedwczesnego porodu nie różniło się istotnie pomiędzy samą grupą zydowudyną a grupą przypisaną do ART opartej na zydowudynie (okres i 2) lub grupie przypisanej do ART opartej na tenowowrze (okres 2). Jednak tempo przedwczesnego porodu różniło się znacząco między dwiema grupami ART w okresie 2 (2,6% w przypadku ART opartym na zydowudynie w porównaniu z 6,0% w przypadku ART opartym na tenowowunie, P = 0,04), podobnie jak w przypadku wczesnej umieralności niemowląt (skorelowanej poród przedwczesny) (0,6% vs. 4,4%, P <0,001). Skutkowało to znacznie wyższym odsetkiem przeżycia wolnego od HIV wśród niemowląt w grupie przypisanej do ART opartej na zydowudynie niż wśród osób w grupie przypisanej do ART opartej na tenowowirnie w okresie 2 (ale nie było znaczącej różnicy między niemowlętami w grupie lek na bazie tenofowiru i te w grupie z zydowudyną).
Przyczyny różnic w dostawie wcześniaczej i umieralności niemowląt między obiema grupami ART są niejasne. Porównania są ograniczone do równoległej randomizacji w okresie 2. Ogólnie, 40 z 101 bardzo wczesnych porodów (40%) i 28 z 60 zgonów niemowląt (47%) wystąpiło w okresie 2. Jednak w grupie przypisanej do ART opartej na zydowudinie, 80 % bardzo wczesnych porodów i 88% zgonów niemowląt miało miejsce w okresie 1. Sugeruje to, że może istnieć nieznana przyczyna powodująca niższe wskaźniki porodu przedwczesnego i śmierci niemowląt w grupie przydzielonej do ART opartej na zydowudynie w okresie 2. Badanie w Botswanie, w której porównano wyniki porodu u kobiet otrzymujących ART oparty na tenofowiru (z efawirenzem) lub ART opartym na zydowudynie (głównie z newirapiną), nie wykazano istotnych różnic w porodzie przedwczesnym lub porodzie martwym 12. Potencjalną przyczyną biologiczną może być interakcja farmakokinetyczna pomiędzy lopinawirem rytonawir i tenofowir; podczas jednoczesnego podawania zgłaszano zmniejszenie klirensu nerkowego tenofowiru oraz zwiększenie stężenia w osoczu i wewnątrzkomórkowego, szczególnie u kobiet.13-15 W badaniu PROMISE dawka lopinawiru-rytonawiru była zwiększona w trzecim trymestrze ciąży, ponieważ badania farmakokinetyczne wykazały zmniejszenie stężenia rytonawiru lopinawiru poziomy w standardowych dawkach późnej ciąży.16,17
Schematy ART w badaniu PROMISE opierały się na inhibitorach proteaz, ponieważ ART oparty na newirapinie był przeciwwskazany u kobiet z liczbą CD4 większą niż 250 komórek na milimetr sześcienny, a efawirenz, inny dostępny nienukleozydowy inhibitor odwrotnej transkryptazy (NNRTI), był przeciwwskazane w ciąży w tym czasie
[hasła pokrewne: okulary do czytania i komputera, cannabis nasiona, energia promienista ]

0 thoughts on “Korzyści i ryzyko terapii antyretrowirusowej w prenatalnym zapobieganiu HIV ad 8”

Powiązane tematy z artykułem: cannabis nasiona energia promienista okulary do czytania i komputera