Skip to content

Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej czesc 4

3 lata ago

448 words

Model porównawczy Fine-Gray10 został wykorzystany do porównania pacjentów, którzy otrzymali stymulator przezcewnikowy z tymi w historycznej grupie kontrolnej. W podgrupie porównawczej 1: pacjentów kontrolnych użyto jako grupy porównawczej w dodatkowej analizie (szczegóły podano w dodatkowym dodatku). Wszystkie analizy przeprowadzono za pomocą oprogramowania SAS, wersja 9.4 (SAS Institute) lub pakietu statystycznego R (R Project for Statistical Computing) .11 Wyniki
Pacjenci
Rekrutację zakończono w maju 2015 r., Z 744 pacjentami zapisanymi do 56 ośrodków w 19 krajach w Ameryce Północnej, Europie, Azji, Australii i Afryce. 19 pacjentów zakończyło badanie przed rozpoczęciem implantacji stymulatora, ponieważ cofnęli zgodę (11 pacjentów) lub nie spełnili kryteriów kwalifikowalności (8 pacjentów). Łącznie 725 pacjentów przeszło próbę implantacji (ryc.
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka pacjentów w punkcie wyjściowym. Głównymi wskazaniami u pacjentów poddanych próbom wszczepienia przezcewnikowego rozrusznika były bradykardia związana z trwałą lub trwałą tachyarytmią przedsionkową (64,0%), dysfunkcją węzła zatokowego (17,5%), blokiem przedsionkowo-komorowym. (14,8%) i inne powody (3,7%). Przyczyny wyboru stymulacji VVI obejmowały wskazania związane z tachyarytmią przedsionkową (65,0%), oczekiwanie, że stymulacja nie będzie częsta (29,7%), zaawansowany wiek pacjenta (18,2%) i preferencje pacjenta wobec nowej technologii (12,3% ). U 45 pacjentów (6,2%) wybrano stery bezołowiowe ze względu na warunki uniemożliwiające wszczepienie układu przezcewkowego, takie jak upośledzony dostęp żylny, konieczność zachowania żył do hemodializy, zakrzepicę, historię zakażenia lub potrzebę cewnik żylny. Wyjściową charakterystykę 725 pacjentów, którzy przeszli próbę implantacji, przedstawiono w Tabeli 1.
Spośród 725 prób implantacji 719 (99,2%) zostało pomyślnie przeprowadzonych przez 94 lekarzy. Sześciu pacjentów poddanych nieudanym próbom implantacji obejmowało czterech pacjentów z poważnymi powikłaniami (trzech z perforacją serca i jednym z wysiękiem osierdziowym), jednego pacjenta z krę- towną anatomią żylną i jednego pacjenta, u którego nie można uzyskać zadowalającego progu wychwytu stymulacji. Szczegóły dotyczące procedur implantacji podano w tabeli S3 w dodatkowym dodatku. Odbiorców udanych implantów obserwowano przez średnio 4 miesiące (zakres od 0 do 14).
Ocena bezpieczeństwa w odniesieniu do celu skuteczności
Rycina 2. Rycina 2. Estymacja Kaplana-Meiera dotycząca nieobecności głównych powikłań związanych z systemem Micra lub procedurą implantacji przez 12 miesięcy po wszczepieniu. Krążki przedstawiają 95-procentowe przedziały ufności w punktach na podstawie transformacji log-log. Wartość P służy porównaniu 6-miesięcznej (183-dniowej) szybkości uwolnienia się od komplikacji w stosunku do wcześniej określonego celu wydajności wynoszącego 83%. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Tabela 2. Tabela 2. Główne powikłania u 725 pacjentów, którzy przebyli próbę przezcewnikowej stymulacji stymulatora. Wśród 725 pacjentów uwzględnionych w analizie bezpieczeństwa, oszacowanie Kaplana-Meiera dla uwolnienia od poważnych powikłań związanych z układem lub procedurą wyniosło 96,0% przy 6 miesiące po implantacji (przedział ufności 95% [CI], 93,9 do 97,3%, P <0,001 dla porównania z celem skuteczności bezpieczeństwa 83%) (rys. 2) [hasła pokrewne: allegro akwaria, gorset allegro, szpital okulistyczny poznań ]

0 thoughts on “Bezdechowy system stymulacji przezcewnikowej czesc 4”

Powiązane tematy z artykułem: allegro akwaria gorset allegro szpital okulistyczny poznań